سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

نرخ ورود به صنعت

تاکنون مطالعات متنوعی در زمینه عوامل مؤثر بر مرگ و میر شرکت ها در کشورهای مختلف صورت گرفته می باشد. تحلیل ورود تازه واردان و تهدیدهایی که آن ها مورد توجه ساختار صنعت می سازند، مورد علاقه تحلیل گران راهبردی می باشد. رقبای تازه وارد معمولاً با هدف کسب سهم بازار وارد یک صنعت می شوند؛ آن ها به همراه خود ظرفیت ها و منابع جدیدی را وارد صنعت می کنند. شاید می توان گفت مطالعه بر روی ورود و خروج و پویایی در صنعت اولین بار توسط شومپیتر انجام شده می باشد که در آن برای پویایی صنعت اصطلاح تخریب خلاق را عنوان کرده می باشد (کامپوز و ایوتی[1]،2003). اما اهمیت واقعی الگوهای ورود و خروج برای اولین بار در مطالعات دان (1988) تشخیص داده گردید. بنگاه های صنعتی برای ایجاد، رشد و بقاء، بیشتر از هر چیز به محیط مناسبی برای کسب و کار دارند که این محیط مناسب هم شامل سهولت ورود شرکت به صنعت و هم شامل سهولت خروج بنگاه از صنعت می گردد. مثلاً در رتبه بندی ای که بانک جهانی در سال 2008 در بین 178 کشر انجام داده می باشد، رتبه ایران در بین کشورهای جهان از نظر سهولت ورود  و خروج به ترتیب 77 و 118 می باشد. اگرچه رتبه ایران در هر دو مطلوب نیست و لی می توان گفت که خروج بنگاه در ایران سخت تر از ورود می باشد (عرب نجف آبادی، 1390). گروکسی (1995) در مقاله ای تحت عنوان « ما در مورد ورود چه می دانیم» هفت نکته مهم درمورد ورود اظهار می کند. نکته اول این می باشد که ورود به صنعت حالت عام دارد، به این معنی که عموماً شرکت های زیادی وارد صنعت می شوند اما نرخ ورود به صنعت بسیار بالاتر از نرخ نفوذ[2] (فروش خالص بنگاه های تازه وارد تقسیم بر فروش کل صنعت) می باشد. نکته دوم این می باشد که ورود شرکت ها به صنعت طی زمان تغییر می کند و تفاوت ها در نرخ ورود شرکت ها در صنایع مختلف پایدار نمی باشد و با گذر زمان از بین می رود. در واقع بسیاری از نوسانات در ورود شرکت ها در بین شاخه های صنعت در طول زمان ناشی از تفاوت داخل صنت می باشد تا تفاوت میان صنعت ها. به این معنی که برخلاف سودآوری که در بین صنایع مختلف متفاوت و طی زمان پایدار می باشد، نرخ ورود در میان صنایع تفاوت زیادی نداشته و نوانات در نرخ ورودی در داخل صنعت و طی زمان رخ می دهد. نکته سوم این می باشد که نرخ های ورود و خروج همبستگی زیادی با هم دارند. نکته چهارم اظهار می کند که نرخ بقای بسیاری از شرکت های تازه وارد پایین می باشد و حتی شرکت های تازه وارد موفق، بیش از یک دهه طول می کشد تا به اندازه متوسط شرکت های موجود در صنعت دست یابند. نکته پنجم، ورود از طریق ثبت شرکت جدید عمومی تر از ورود از طریق متنوع سازی محصولات می باشد اما در عوض متنوع سازی محصولات، موفق تر از ورود بازیگر جدید بوده می باشد. نکته ششم، نرخ ورود در طول عمر صنعت دارای نوسان می باشد و این نوسانات مانند موجی می باشد که در اولیل عمر صنعت به حداکثر خود می رسد و موج های متفاوت ورودی انواع نتفاوت ورود را سبب می گردد، به این معنی که طی نوسانان مختلفی که در صنعت رخ می دهد بنگاه های بالقوه از روش های متفاوت برای ورود به صنعت بهره گیری می کنند. نهایتاً نکته هفتم، هزینه های تعدیل برای ورودهایی با مقیاس بالا و ورودهایی که در سال های اولیه نرخ نفوذ بالایی داشته اند، تأثیر منفی و بازدارنده دارد (بهشتی و همکاران، 1388).

[1] Campose  and  Iootty

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Penetration Rate

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

  • مطالعه تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

 

  • سؤال‏های پژوهش

سؤال هایی که در این پژوهش در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:

1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟