سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تجزیه و تحلیل بقاء یا تحلیل ماندگاری یکی از مباحث علم آمار می باشد که در رشته‌های مختلفی مانند علوم کامپیوتر، اپیدومیولوژی و کشاورزی کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل داده های بقاء یک تکنیک آماری پیشرفته در تجزیه و تحلیل داده های مربوط به زمان وقوع حوادثی زیرا مرگ می باشد.بر اساس تئوری های این بخش از آمار، برای هر موجود زنده (یا در حال انجام یک فرایند کاری) می توان زمان شکست (مرگ) در نظر گرفت. در تحلیل داده های بقاء، احتمال مرگ در هر لحظه از زندگی موجود زنده و تابع بقاء او محاسبه می گردد. مدل های طول عمر، کاپلان مایر و رگرسیون کوکس دارای بیشترین کاربرد در این زمینه می باشند (یوسف نژاد و همکاران، 1390).

تجزیه و تحلیل بقاء اولین بار توسط جان گرانت[1] در سال 1662 و همچنین ستاره شناس معروف، ادموند هالی[2] کاشف ستاره دنباله دار هالی، در قرن 17 و در سال 1693 انجام شده می باشد (پوربهرام آبکنار، 1383). ارتقاء روش های تحلیل داده های بقا به عنوان یکی از حوزه های علم آمار در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد. این به آن خاطر می باشد که در بسیاری از جایگاه های عملی، محققین تمایل به مطالعه زمان بقا تا رخداد یک واقعه از قبیل تاریخ انقضاء یک ماده یا زمان مرگ یک بیمار و … دارند (رجایی فرد و همکاران، 1388).

معمولاً تحلیل بقاء در زمانی انجام می گردد که پیشامد مورد نظر در مورد تعدادی از واحدها رخ نداده می باشد که این واحدها مقادیر سانسور شده را تشکیل می دهند، زیرا قادر به ثبت وضعیت نهایی آن ها نیستیم. در حقیقت وجود این مقادیر سانسور شده می باشد که روش های تحلیل بقاء را از سایر روش های تحلیل متمایز می کند (پور بهرام آبکنار،1390).

به صورت کلی سه روش تحلیل آماری در مطالعات بقا هست: روش های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک. در این فصل در آغاز در مورد داده های تاریخچه ای- رویدادی توضیحاتی داده می گردد، سپس به معرفی نرم افزار TDA می پردازیم، و در نهایت سه روش تحلیل آماری پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک مورد مطالعه قرار گرفته و روش های مورد بهره گیری در این پژوهش تشریح می شوند.

[1] Jone Graunt

[2] Halley

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

  • مطالعه تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

 

  • سؤال‏های پژوهش

سؤال هایی که در این پژوهش در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:

1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟