سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

نرخ رشد صنعت

صنایعی که دارای نرخ رشد بالایی می باشند برای بنگاه های موجود در آن صنعت و همچنین برای بنگاه های بالقوه برای ورود فرصت های مناسبی را جهت ورود و فعالیت در صنعت فراهم می نمایند. در حقیقت رشد صنعت فضا را برای فعالیت و ورود بنگاه های جدید فراهم می کند. بازل و گالی[1] (1987) عقیده دارند رشد یک صنعت بر عملکرد تک تک شرکت­های عضو آن صنعت تأثیرگذار می باشد. همچنین،  شرر و روس[2] (1990) نیز عقیده دارند اتحادیه­های صنایع نیز به دلیل تعیین اندازه عرضه­ی محصول به بازار و سیاست قیمت­گذاری محصول، بر سودآوری شرکت ها تأثیرگذار هستند (بازل و گالی، 1987).

گروسکی (1975)به این نتیجه دست پیدا نمود که نرخ رشد صنعت ارتباط مثبتی با ورودی بنگاه های جدید دارد. کمانی و شاپیرو (1986) و سایکیا (1997) نیز به ارتباط مثبتی بین ورود و رشد صنعت دست یافتند.

اسجوکویست و کریستی (2012) در مقاله ای خود با عنوان «بقاء کسب و کار جدید در گرجستان: مطالعه سطح بقا با بهره گیری از داده های سطح منطقی» به این نتیجه رسید که رشد سریع و توسعه ی یک شرکت جدید شانس بقای آن شرکت را به گونه فزاینده ای افزایش می دهد.

مدهوشی و نصیری(1388) مقاله ای تحت عنوان «تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران)» ارائه دادند که در نتیجه این پژوهش، ارتباط معکوس و معنی دار میان نرخ رشد صنعت و بقا تأیید گردید.

 

2-2-3-2-5- صادرات

صادرات تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی می کند. تحلیل وضعیت چهل و یک کشور بین سال های 1963 تا 1985 توسط بانک جهانی نشان داد، عملکرد اقتصادی کشورهای با اقتصاد برون گرا تقریباً در همه جنبه ها بهتر و برتر از اقتصادهای درونگرا بوده می باشد. در سطح بنگاه، صادرات فرصت های رشد و توسعه برای شرکت ها ایجاد می کند. با گسترش سطح دسترسی به بازارهای خارجی، شرکت می تواند به سطح بالاتری از تولید برسد. صادرات فرصت های ایجاد تنوع در بازار را برای شرکت ها ایجاد می کند و فرصت یادگیری به واسطه وجود رقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث می گردد شرکت توانایی بقا در محیط های غیرآشنا و غریبه را کم کم به دست آورد (حسنقلی پور و همکاران، 1389).

[1] Buzell & Gale

[2] Scherer & Ross

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

  • مطالعه تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
  • مطالعه تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

 

  • سؤال‏های پژوهش

سؤال هایی که در این پژوهش در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:

1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری هست؟